Dracula subgenus Xenosia
type: Dracula xenos

   
           
   
xenos
subgenus Xenosia
Luer & Escobar 1989
Colombia
2000 m